Rola kredytu bankowego w gospodarce

Rola kredytu bankowego w gospodarce
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak ważną rolę, poprzez pełnione przez siebie funkcję spełnia w gospodarce Kredyt bankowy. Wyróżniamy następujące funkcje kredytów bankowych: emisyjną, rozdzielczą, dochodową, kontrolną motywacyjną.
Funkcja emisyjna, zwana też płatniczą lub pieniężną oznacza, że kredyt bankowy jest instrumentem emisyjnym pieniądza działającym proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania na pieniądz, wynika to ze wzrostu produkcji dóbr i usług oraz obrotu towarowego i dochodów występujących na rynku. Uściślając „każde udzielenie przez bank kredytu tworzy nowy pieniądz oraz stanowi wprowadzenie go do obiegu, natomiast każda spłata kredytu jest równoznaczna z wycofaniem z obiegu i likwidacją pieniądza”. Aby ograniczyć wprowadzanie nowego pieniądza do obrotu, co jest konieczne w celu przeciwdziałania inflacji, banki mogą udzielać kredytów jedynie do wysokości zgromadzonych środków pieniężnych.
Funkcja rozdzielcza jest funkcją kredytu bankowego wynikającą z rozbieżności pomiędzy momentem uzyskania przychodów, a momentem potrzeby poniesienia kosztów jednostek gospodarczych oraz ludności. Możemy powiedzieć, iż kredyt czasowo przemieszcza środku pieniężne nagromadzone od podmiotów gospodarczych oraz ludności do podmiotów gospodarczych oraz ludności wykazującej zapotrzebowanie na określoną kwotowo oraz czasowo ilość środków pieniężnych.
Funkcja dochodowa polega na czerpaniu korzyści materialnych, tak finansowych jak i ekonomicznych, służy do stwarzania dodatkowych możliwości kredytobiorcy poprzez czasowe zwiększanie jego siły nabywczej. Ta dodatkowa siła nabywcza z definicji prowadzi do zwiększenia popytu produkcyjnego oraz konsumpcyjnego, gdyż umożliwia nabycie dóbr i usług podmiotą gospodarczym oraz ludności nie posiadającej w danym momencie wolnych środków pieniężnych.
Funkcja kontrolna kredytu bankowego wynika z trybu jego udzielania. Bank powinien udzielać kredytu jedynie wiarygodnym kredytobiorcom, tylko w przypadku gdy kredytobiorca zdaniem banku będzie w stanie go zwrócić. Oznacza to, iż przed udzieleniem kredytu bank na podstawie własnych wytycznych weryfikacyjnych oraz wytycznych odgórnych zawierających się w przykładowo Rekomendacji T wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawdza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy tak by ryzyko kredytowe zostało zmarginalizowane.
Ostatnią z przytoczonych funkcji kredytu jest funkcja motywacyjna może być ona wykorzystywana przez kredytodawcę do poprawy sytuacji kredytobiorcy, jeżeli zaciągnięcie kredytu bankowego uzależnione jest od osiąganej, z góry określonej, przez niego kondycji ekonomicznej.

Updated: 11 kwietnia 2014 — 08:28